Home
Panchang
Calendars
Muhurat
Vrat & Upavas
Festivals
Jyotish
Planets
Lyrics
Gallery
Others
CLOSE
Maha Shivaratri📈📉 Share Market General Trend📈📉 Commodity Market General Trend
Mesha
Vrishabha
Mithuna
Karka
Simha
Kanya
Tula
Vrishchika
Dhanu
Makara
Kumbha
Meena

Mesha Varshik Rashifal | Aries Yearly Prediction

Mesha | Aries

2020

Mesha Rashifal | Aries Horoscope

Englishहिन्दीગુજરાતી

…know what Panditji predicts for the year.

Health: You will enjoy excellent health at the beginning of the year. Good mental and physical condition will allow you to carry out your work efficiently. However, some minor health conditions may occur between January and 07 February. Protect yourself from tripping over or getting injured, bone-related problems may also cause troubles. Addictions or substance abuse will cause some serious health issues, remain careful. You may complain about blurry vision. Seek proper treatment in conditions like leprosy and leukoderma, vitiligo. Between 14 March and 14 April, and 18 June and 16 August, mouth, neck, throat and blood circulation related issues may cause health problems. Protect yourself against viral infections and conditions like high and low blood pressure, diabetes, asthma and other respiratory problems. Develop understanding and keep your attitude flexible, learn to adjust with changing circumstances, shun obstinacy.

Financial Condition: At the beginning of the year, your financial condition will fulfil your expectations. Yours as well your family’s income will increase. Moreover, if you have joint earning sources or have a family business, then you will see some astonishing changes in your income. Remain careful during financial transactions between 14 January and 13 February, and 16 July and 16 August. You are advised to remain careful in money-related matters after 19 September. Avoid getting loans or borrowing money on interest during this period. Do not give or accept money without a written document like a receipt. Rationalize your expenses to maintain financial stability, especially during the year end.

Business and Career: In the first month Saturn makes a transit in your 10th house or Karmasthana and enters Labhasthana on 24 January. Farmers and agriculture professionals will have their work-related wishes fulfilled. Working professionals will get a promotion or increment. You will consider some changes in your business between 11 May and 29 September. Profit prospects may slow down to some extent. You might have to make some compromise with circumstances during this time. Favourable planetary positions after 29 September will facilitate faster growth and benefits in the business.

Family and Social Life: There will be disputes in the family and some problems with neighbours till 8 February. You will make great strides and establish a firm reputation on the social level this year. Between 30 March and 30 June, you will experience a change in the perception of your family and society at large. Try to maintain strong relations with close relatives. You will try to further enhance your standing and carve your identity on the social level, but here, your perseverance and enthusiasm will play a crucial role, keep it high.

Love Life: No planetary transition will occur in the seventh house at the beginning of the year. Between 20 February and 28 March, the lord of love Venus will transit in Aries, and aspects seventh house which implies a total restraint in sexual urges to you. You will spend some memorable time with life partner or romantic partner. There will be no lack of material possessions in life. Partners will surprise each other with gifts such as perfumes, beauty products and dresses and jewellery. Singles will get hitched this year. Married couples maintain a mutual trust to lead a healthy married life.

Fairer Sex: Stars suggest wedding bells for single women this year. You may have to visit a gynaecologist at some point in time this year, remain careful. Some minor health problems to your husband between 01 January and 07 February will cause some level of discomfort. If a persistent heart-related problem reoccurs between 16 July and 17 August, then consult with a doctor. Your family life, friends, and social and personal lives will largely keep you occupied and also add to some extra expenses. This busy life may even affect your health. Married couples will have affectionate relations.

Governmental Position: The beginning of the year will facilitate your win even in the most unusual circumstances. Your confident deportment will leave no doubt in the success of your political career; you will be on the slow but steady growth track after 24 January. Attributes like calmness of mind will help you attain a respectable position in your career. Instead of saying the truth or right things in an irritated manner, put forth your points in a politely. Forthrightness is your best quality, but bitterness in speech will not let you succeed in your endeavours. Try to diplomatic with people and make your way towards success.

Student Life: The year 2020 will bring success and growth in the lives of students. Students will choose the best college or institute for them. Positive results of the hard work of all the preceding years will boost the confidence of final year students. Between 16 July and 16 August, don’t get distracted with the lifestyle of your friends and classmates; it will seriously affect your concentration in studies. Some family problems between 14 January and 13 February, and 22 March and 04 May will keep your mind restless, try to remain focused. If planets in your birth chart are strong enough, then your dream of moving abroad for higher education will come true, keep your faith high.

Summary: A general analysis of this year shows largely positive results for you. There will be progress, success and happiness in life. Positive influence of Saturn will turn the luck and fortune in your favour. Jupiter will help you with studies. Elderly natives will manage to solve the problems in the lives of their children and grandchildren. Rahu will make you spend on travelling, and religious activities and ceremonies. Profit in the business, business expansion, promotion and increment for working professionals are also on the cards. Incorporate daily practice of Yoga-Pranayama and meditation in your life. A stress-free mind will allow students to better focus on studies. Chances of higher studies are also strong; studies must take the full advantage of this opportunity.

Precaution: In 2020, you will have no major or minor Dasha in your horoscope.

• Drive carefully in the first few months of the year and take care of your eating habits as well.

• Pace of your progress may seem slow but don’t lose hope and keep making efforts.

• Don’t let your greedy nature affect people who are dependent on you.

• In serious and demanding situations, make appropriate decisions because you can be overly stringent in your decisions.

• You share your opinion with uninhibited bluntness and forthrightness, however, it is good quality but at times it can hurt the feelings of other people.

• You become incensed when someone hurt your self-esteem, defame you or does not listen to you with due sincerity. You can even become vindictive in such situations. Try to keep calm and handle such situations sensibly.

Suggestion: While reciting the Ketu Mantra, light a Deepak and offer the Prasad of black raisins. After completing your chant take the Prasad.

• To have consistent blessings of Goddess Lakshmi, bring 21 Gunja seeds (red or white) and keep them in your money safe or place of worship on one of the following occasions-

1. Either on the night of Ravipushyamrit or Gurupushyamrit Yoga.

2. During the Punyakala either on solar or lunar eclipse.

3. During Rohini Nakshatra on Friday night.

4. During Hasta Nakshatra on the night of Krishna Ashtami.

To find relief in sudden troubles and for general well-being, recite the following Mantra for 108 times daily-

Mangal Bhavan Amangal Haari, Dravahu So Dashratha Ajeer Bihari।
Dindayal Viradh Sambhari, Harahu Nath Mam Sankat Bhari॥
To propitiate Ketu, recite 200 Malas of the following Mantra for 41 days-
Dhum Dhum Dhumavati Swaha।
Chant the following Mantra 108 times with devotion daily-
Om Tryambakam Yajaamahe Sugandhim PushtiVardhanam।
Urvaarukamev Bandhanaan MrtyorMukshiya MaaAmrtaat॥

दीनदयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।
मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी॥
-केतु को प्रसन्न करने हेतु निम्नलिखित मन्त्र की 200 मालायें 41 दिन में जपें-
धूं धूं धूमावती स्वाहा।
-निम्नलिखित मन्त्र का श्रद्धापूर्वक 108 बार प्रतिदिन जप करें।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम्।
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात्॥

Panditji of Drik Panchang wishes you a happy and prosperous day.

Rashi Lord
मंगल | Mars
Rashi Letters
अ, ल, इ | A, L, E
Nakshatra Charana Letters
चु, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, अ
Chu, Che, Cho, Laa, Li, Loo, Le, Lo, A
Adorable God
श्री हनुमान जी
Shri Hanuman Ji
Favourable Color
लाल | Red
Favourable Number
1, 8
Favourable Direction
पूर्व | East
Rashi Metal
तांबा, सोना | Copper, Gold
Rashi Stone
मूंगा | Red Coral
Rashi Favourable Stone
मूंगा, पुखराज तथा माणिक्य
Red Coral, Yellow Sapphire and Ruby
Rashi Favourable Weekdays
मंगलवार, बृहस्पतिवार तथा रविवार
Tuesday, Thursday and Sunday
Rashi Temperament
चर | Movable
Rashi Element
अग्नि | Fire
Rashi Nature
पित्त | Bile

Choose Your Rashi | Moonsign

Mesha
Aries
Vrishabha
Taurus
Mithuna
Gemini
Karka
Cancer
Simha
Leo
Kanya
Virgo
Tula
Libra
Vrishchika
Scorpio
Dhanu
Sagittarius
Makara
Capricorn
Kumbha
Aquarius
Meena
Pisces
Copyright Notice
All Images and data - Copyrights
Ⓒ www.drikpanchang.com
Privacy Policy
Drik Panchang and the Panditji Logo are registered trademarks of drikpanchang.com