Home
Panchang
Calendars
Muhurat
Vrat & Upavas
Festivals
Jyotish
Planets
Lyrics
Gallery
Others
CLOSE
Maha Shivaratri📈📉 Share Market General Trend📈📉 Commodity Market General Trend
Mesha
Vrishabha
Mithuna
Karka
Simha
Kanya
Tula
Vrishchika
Dhanu
Makara
Kumbha
Meena

Kumbha Varshik Rashifal | Aquarius Yearly Prediction

Kumbha | Aquarius

2020

Kumbha Rashifal | Aquarius Horoscope

Englishहिन्दीગુજરાતી

…know what Panditji predicts for the year.

Health: Take special care of your health this year. Excessive cough and headache will trouble you. Those who suffer from kidney disorders should continue with their treatment. You may also have an obesity problem. You may have to travel on a short notice between 22 March and 04 May, remain careful during the journey. After 10 September, Rahu will transit through the fourth place from your zodiac, which incident will affect your physical health. After 20 November, your health will again begin to improve.

Financial Condition: Your financial condition will be satisfactory this year. Financial prospects look strong with an increase in income in the first few months. There will be earnings from additional sources also between 08 February and 22 March. The health of your child will be a matter of concern. Medical expenses for your father will also add to your budget. You will be benefited from ancestral property between 18 June and 16 August. Remain careful in legal matters and court cases.

Business and Career: The year will be rather average for the service and business people. Businesses that deal in building construction material, hardware material and other such stuff will generate satisfactory profits. Traders who deal in commodity items such as sesame seeds, Urad, black pepper, turmeric, cumin seeds, leather, wool, salt, paper, and writing materials will have better profits. Carefully calculate the risks before investing in a scheme or starting a new business. Promotion and increment for government employees are likely between 30 March and 30 June. There will be pressure from your superiors.

Family and Social Life: The year will give you mixed results in your social and family life. Having too many issues already that need to be sorted, you will scarcely get time to fulfil your familial and social commitments. The health of your child may suffer at the beginning of the year, but nothing to worry as it will be just a minor condition. The yearend may not be good for your father. You may get benefited by your elder brothers and friends this year. Better social standing and repute will also enhance your value in your family.

Love Life: Even minor and seemingly inconsequential matters will cause tiff between married couples this year. This will also affect peace and harmony in the family. In romantic relationships, male partners should first try and build an emotional connect with their girlfriend, understand the essence of love and then move ahead. Don’t let anyone come between you and your partner. Certain dilemmas in the relationship will keep troubling couples this year.

Fairer Sex: The year will be average for female natives of this sign. You will have to take extra care of your health after 24 January. Menstrual problems may occur. Asthma will also cause troubles. Avoid oily and fried food. Maintain loving relations with your in-laws and other members of your family to lead a peaceful life. Get proper treatment in chronic illness. Women who have heavy menstrual bleeding, abnormal white discharge, and spotting should consult with a doctor without wasting further time.

Governmental Position: Politicians must maintain positive relations with their party leaders and try to be in their good books. You can achieve your political aspirations with hard work and persistent efforts. Don’t let anyone manipulate or influence you in making a decision and refrain from trusting anybody with a blind eye. Your chances of success in politics will substantially depend on the planetary positions in your horoscope.

Student Life: Students will have to move away from their native place and maybe even abroad for pursuing their education. You will get a job in a multinational organization this year. Students will get success in competitive examinations. Hard work will help you get through from any examination. Those who are preparing for various MBA entrance examinations will have favourable time at the yearend. Prepare hard and give it your best shot.

Summary: Your mental and physical condition will be in good shape, take care if you are suffering from a chronic disease. If you are taking medications for a psychiatric disorder then don’t stop without consulting your doctor. Keep a written track of your every financial transaction. Don’t expect a high return in financial and commodity market. The health of your mother may cause concerns in the yearend, take complete care of her.

Students will get only partial success even after putting in the most diligent efforts. Romantic life will be full of happiness and joy. Maintain full respect while speaking with your father. Tread carefully if you are a politician of you will have to change your decisions. Women natives must not let anyone hurt their self-respect and dignity. Make your partner and children your priority.

Precaution: -There will be no Sadhesati, Kantak or Dhaiya at the beginning of the year. From 24 January, Sadhesati in Loh-Pad will begin. This will cause financial troubles, health issues, blood disorders, and problems to your wife, children and pets, and losses in business.

-You will need confidence to undertake important work this year.

-Don’t give unsolicited advice to anyone. Work under your mentor at the workplace.

-Don’t lose anger on anyone and try to be a little patience and tolerant.

-Don’t feel distraught in adverse circumstances and keep you conduct genial. Especially women who are approaching menopause must keep this in mind.

-Instead of feeling resentful for everyone, try to apologize when you are at the fault.

-If you feel even a slight confusion while making an important decision, then consult with your family members and close friends.

Suggestion: -Donate black cloth, black Urad, black sesame seeds, oil, iron vessel, black umbrella, black leather shoes, black blanket and Dakshina to an old and differently-abled beggar on a Saturday evening.

-Wear the ring of the nail of a ship or a boat in middle finger after keeping it into the feet of Lord Hanuman on Monday. Worship the ring before wearing it.

-Feed fishes on Saturday.

-Wear a blue sapphire stone on a Saturday evening after worshipping it with the following Mantra-

Om Praam Preem Praum Sah Shanaeishcharaaya Namah

-Don't tell lies and stay away from smoking, adultery and all types of addictions.

-Feed flour balls to fishes on Saturday or during the Saturn Hora.

-Feed beggars, differently-abled people and old ones.

-Chant the following Mantra for 108 times daily-
Hreem Nilaanjansamabhasam Raviputram Yamagrajam।
Chhayamaartandsambhutam Tam Namami Shaneishcharam॥

-निम्नलिखित मन्त्र का प्रतिदिन 108 बार जप करें-
ह्रीं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम्।
छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्॥

Panditji of Drik Panchang wishes you a happy and prosperous day.

Rashi Lord
शनि | Saturn
Rashi Letters
ग, श, ष | Ga, Sa, Sha, Sh
Nakshatra Charana Letters
गु, गे, गो, सा, सी, सू, से, सो, दा
Gu, Ge, Go, Saa, See, Soo, Se, Daa
Adorable God
शिव जी (रूद्र स्वरूप)
Shiv Ji (Rudra Swaroop)
Favourable Color
आसमानी | Cyan
Favourable Number
10, 11
Favourable Direction
पश्चिम | West
Rashi Metal
चाँदी, सोना | Silver, Gold
Rashi Stone
नीलम | Blue Sapphire
Rashi Favourable Stone
नीलम, हीरा तथा पन्ना
Blue Sapphire, Diamond and Emerald
Rashi Favourable Weekdays
बुधवार, शुक्रवार तथा शनिवार
Wednesday, Friday and Saturday
Rashi Temperament
स्थिर | Stable
Rashi Element
वायु | Air
Rashi Nature
सम | Even

Choose Your Rashi | Moonsign

Mesha
Aries
Vrishabha
Taurus
Mithuna
Gemini
Karka
Cancer
Simha
Leo
Kanya
Virgo
Tula
Libra
Vrishchika
Scorpio
Dhanu
Sagittarius
Makara
Capricorn
Kumbha
Aquarius
Meena
Pisces
Copyright Notice
All Images and data - Copyrights
Ⓒ www.drikpanchang.com
Privacy Policy
Drik Panchang and the Panditji Logo are registered trademarks of drikpanchang.com